3D2 | בניית מודל תלת מימדי לייצור | גרם מדרגות לבית פרטי

בניית מודל תלת מימדי של גרם מדרגות לבית פרטי בירושלים, 2007

גרם מדרגות המבוסס על קורות פלדה מעורגלות בעובי 15 מ"מ.
לאחר בניית המודל, נפרסו הקורות למטרת חיתוך בלהבה וערגול.