3D2 | שרטוטי יצור |shop drawings | הדמיות אדריכליות

שרטוטי יצור לאדריכלות

מדרגות ספירליות

בית פרטי, ירושלים

גרם מדרגות זה המעוצב כאלמנט ספירלי, מבוסס על קורות פלדה מעורגלות בעובי 15 מ"מ. בכדי להפיק את שרטוטי הייצור הנדרשים, נבנה מודל תלת מימדי ממוחשב, שאפשר לבצע פריסה דו מימדית של הקורות ועל ידי כך להוציא את המידות המדויקות לשם חיתוכן וערגולן. שרטוטי הייצור כללו הוראות ביצוע עבור: חיתוך להבה, ערגול ברדיוסים ספירליים משתנים ושרטוטי הרכבה של גרם המדרגות בבית הלקוח.